سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی شبکه های کامپیوتری

گزارش کاراموزی شبکه های کامپیوتری

دانلود گزارش کاراموزی  رشته کامپیوتر شبکه های کامپیوتری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 10

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه

شبکه های کامپیوتری نتیجه ی اتصالات کامپیوترهاواجزاآن است.مطابق تعریف به مجموعه ای ازچندکامپیوترمستقل یااجزاکامپبوتری که بایکدیگرارتباط داشته باشندومابین آنهاانتقال داده انجام شودیک شبکه ی کامپیوتری گویند. 1-مدل های شبکه         دریک شبکه یک کامپیوترمی تواندهم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد.یک سرویس دهنده کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سییتم عامل شبکه-که مدیریت عملیات شبکه رابرعهده دارد-رانگهداری می کند.برای آنکه سرویس گیرنده بتواندبه سرویس دهنده دسترسی پیداکندابتداسرویس گیرنده بایداطلاعات موردنیازش راازسرویس دهنده تقاضاکندسپس سرویس دهنده اطلاعات درخواست شده رابه سرویس گیرنده ارسال خواهدکرد.  سه مدل ازشبکه هایی که مورداستفاده قرارمی گیرند عبارتنداز: 1-شبکه ی نظیر به نظیر(گروه کاری) 2-شبکه مبتنی برسرویس دهنده 3-شبکه ی سرویس دهنده/سرویس گیرنده :(Peer to peer) مدل شبکه ی نظیر به نظیر          دریک شبکه نظیربه نظیرایستگاه مخصوصی جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجودندارد.هرایستگاه می تواند به منابع سایرایستگاه هادرشبکه دسترسی پیداکند.هرایستگاه خاص می تواند هم به عنوان سرور وهم کلاینت عمل کند.دراین مدل هرکاربرخودمسولیت مدیریت وارتقادادن نرم افزارهای ایستگاه خودرابرعهده دارد.ازآنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجودندارداین مدل برای شبکه ای باکمتراز10ایستگاه به کارمی رود. :(server-based) مدل شبکه ی مبتنی برسرویس دهنده        دراین مدل شبکه یک کامپیوتر به عنوان سرور کلیه ی فایل هاونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پردازی کامپایلرها،بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکهرادرخودنگه داری می کند.یک کاربرمی تواندبه سروردسترسی پیداکندوفایل های اشتراکی راازروی آن به ایستگاه خودمنتقل کند.هرکاربرمی تواند به منابع سرور یا منابع سایرکاربران دسترسی پیداکند. کلیه کاربران به راحتی بایکدیگرتبادل اطلاعات کنند. برخی ازمتداول تریت سرورها عبارتنداز: سرویس دهنده ی پست الکترونیکی سرویس دهنده ی چاپ سرویس دهنده ی ارتباطی :(client/server) مدل سرویس دهنده/سرویس گیرنده           دراین مدل یک ایستگاه درخواست انجام کارش رابهسرور می دهدوسرورپس ازاجرای وظیفه ی محوله،نتایج حاصله رابه ایستگاه درخواست کننده عودت می دهد.این مدل اشتراکی کردن اطلاعات رامدل  نامنددرمدل فوق حجم اطلاعات مباده شده شبکه،درمقایسه بامدل                       کمتراست. 2-اجزاشبکه            یک شبکه ازچندین جزتشکیل می شود.اجزااصلی یک شبکه کامپیوتری عبارتنداز:   1-کارت شبکه:هرکامپیوتردرشبکه به یک کارت شبکه نیازدارد.این کارت به هرایستگاه اجازه ی تبادل اطلاعات رامی دهد. 2-رسانه ی انتقال:رسانه انتقال کامپیوترهارابه یکدیگرمتصل کرده وموجب برقراری ارتباط بین کامپیوترهای یک شبکه می شود.برخی ازاین نوع رسانه ها:کابل زوج سیم به هم تابیده،کابل کواکسیال،کابل فیبرنوری. 3-سیستم عامل شبکه:سیستم عامل شبکه برروی سرور اجرامی شودوسرویس های مختلفی مانند:اجازه ی ورودبه سیستم،رمزعبور،چاپ فایل ها،مدیریت شبکه وبه اشتراک گذاشتن فایل ها وداده هارادراختیارکاربران قرارمی دهد. 3-توپولوژی شبکه:        توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه ی اتصال کامپیوترهادریک شبکه به یکدیگراست.پارامترهای اصلی درطراحی یک شبکه،قابل اعتمادبودن ومقرون به صرفه بودن است.انواع متداول توپولوژی ها درشبکه های کامپیوتری عبارتنداز: Star1-ستاره ای Ring2-حلقوی Bus3-خطی Fully Connected Or Mesh4-توری Tree5-درختی Hybrid6-ترکیبی توپولوژی ستاره ای:    دراین توپولوژی،کلیه ی کامپیوترهابه یک کنترل کننده ی مرکزی یاهاب متصل شده اند.هرگاه کامپیوتری بخواهدباکامپیوتردیگری تبادل اطلاعات نماید،کامپیوترمنبع ابتدابایداطلاعات رابه هاب ارسال نماید،سپس ازطریق هاب آن اطلاعات به کامپیوترمقصدمنتقل شود. 4-انواع شبکه         نوع شبکه توسط فاصله ی بین کامپیوترهای تشکیل دهنده ی آن شبکه مشخص می شود.مثلا شبکه ی LAN محلی MAN شبکه شهری WAN شبکه گسترده (Domain) 5-دومین        دومین یک مجموعه ی منطقی ازتمام اشیادرون شبکه است.اشیا موجوددردومین می تواند1-کامپیوترها2-یوزرها3-برنامه های کاربردی4-پرینترهاو.....باشد.که هرکدام ازاین اشیا اطلاعات مربوط به خوددارندکه این اطلاعات درمحلی به نام                                 ذخیره می شوند. 6-کلاس بندی  NetId    Ip    Class    Standards 1(oct) 2(oct) 3(oct)    3(oct) 2(oct) 1(oct)    A B C    1-127 128-191         192-223  آشنایی با                                                   محلی است که درآن تمام اطلاعات مربوط به اشیای شبکه ومنابع،درآن قرارگرفته است وامکان مدیریت وامنیت رانیزدارد. تولیدکنندگان مختلف        اسامی متفاوتی برای آن گذاشته اندکه شرکت مایکروسافت به آن       میگوید. ویژگی های        : 1-ذخیره ی متمرکزداده ها 2-مقیاس پذیری                         درصورتی که بخواهیم دومین افزایش پیداکندبااین ویژگی ،برای        مشکلی پیش نمی آیدوبه راحتی افزایش پیدامیکند. 3-مدیریت برمبنای سیاستها                      : 4-تجمیع با              :      یک خدمات دهنده است که یک ورودی ویک خروجی دارد.تبدیل نام کامپیوتربه       وبالعکس باسرویسی به نام               انجام می گیرد. 5-                              :     یک دومین می تواندبیش ازیک        (سروری که روی آن       نصب شده است یک         نام دارد.)داشته باشد. 6-                                                 : روال شناسایی یوزرها وتشخیص هویت آن ها که البته برای جلوگیری از سرقت اطلاعات ،اطلاعات به صورت رمزدرآورده می شود.        ازلحاظ ساختار به2قسمت: - -                 سایت هامعمولایک فضای جغرافیایی که قابل لمس هستندویامجموعه ای ازتجهیزات شبکه هستند وحاوی عناصرفعال وغیرفعال هستند.            واحدسازمان:       شبیه یک پوشه است که می تواند شامل انواع مختلفی ازاشیاشبکه باشدهمان طورکه یک پوشه شامل فایل وپوشه استپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
697_392028_5597.zip15.7k